අපගේ සේවාවන්
නවෝත්පාදන සහය

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස්‌ පෙළ සඳහා අතිරේක විෂයක්‌ ලෙස තොරතුරු තාක්‍ෂණය (ICT සහ GIT) හඳුන්‌වා දීම මෙහි ලා අගය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්‌ගයකි.

වැඩසටහන් සංවිධානය

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස්‌ පෙළ සඳහා අතිරේක විෂයක්‌ ලෙස තොරතුරු තාක්‍ෂණය (ICT සහ GIT) හඳුන්‌වා දීම මෙහි ලා අගය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්‌ගයකි.

අන්තර්ජාලය ප‍්‍රකට කිරීම

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස්‌ පෙළ සඳහා අතිරේක විෂයක්‌ ලෙස තොරතුරු තාක්‍ෂණය (ICT සහ GIT) හඳුන්‌වා දීම මෙහි ලා අගය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්‌ගයකි.

අවසන් වරට සංස්කරණය කළේ: 4 මාර්තු, 2014 12:36 පෙ.ව.