බ්ලොග්
  • ශ්‍රී ලංකා අන්තර්ජාල සමාජයේ නිදහස් අන්තර්ජාලයේ ප්‍රකාශනය

    16 Mar, 2018 by maheeboo in ප‍්‍රවර්ගීකරණය නොකල - ප්‍රතිචාර නොමැත

    ගරු සාමාජිකයිනි., බහූ පාර්ශ්වික සාමාජිකයන් විසින් මෙහෙයවන ශ්‍රී ලංකා අන්තර්ජාල සමාජය 2018 පෙබරවාරි 13 ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාලයේ වෛරී ප්‍රකාශණය, වැරදි තොරතුරු පළකිරීම හා සමාජ සංහිඳියාවට බාධා පැමිණවීම සහ වර්ථමානයේ අන්තර්ජාලය අවහිර කිරීම පිළිබඳව විවිධ අදහස් දැනගැනීමට හා ඉදිරි පියවර හඳුනා ගැනීමට විවෘත සංවාද සභාවක් පැවත්විණී. මෙම අපේ ප්‍රකාශණය එම සංවාද සභාවේ පොදු එකඟතාවයක ප්‍රතිඵලයකි. එකී කතිකාවත මත සාමාජිකයින් විසින් ඒකරාශී වෙමින් නිර්මාණය කල  ශ්‍රී ලංකා අන්තර්ජාල සමාජයේ නිදහස් අන්තර්ජාලයේ ප්‍රකාශනය ජනගත කළෙමු. තවද ජනාදිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත ලබාදුන් අතර සියලුම පාර්ශවයන් වෙත මේවන විට බෙදා හරිමින්...