භාෂාව EN English| தமி தமிழ்

සාමාජිකයෙකු වන්නේ කෙසේද?

පළමුව ඔබ ISOC ගෝලීය සාමාජිකයෙකු විය යුතුය. සබැඳිය අනුගමනය කරන්න:https://portal.internetsociety.org/622619/form/join1 https://portal.internetsociety.org/622619/form/join

ඔබ ඔබේ සාමාජික හැඳුනුම්පත සහ පිවිසුම් තොරතුරු ලබා ගත් පසු ද්වාරයට පිවිස ප්‍රාදේශීය පරිච්ඡේදයට සම්බන්ධ වන්න තෝරන්න. ඔබේ ප්‍රාදේශීය පරිච්ඡේදය ලෙස ශ්‍රී ලංකාව තෝරන්න.

Email Sent Successfully.

Thank you , your message has been submitted to us.