மொழி EN English| සිං සිංහල

உலகலாவிய ஐசொக் (Global ISOC)

பரிந்துரைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது!

இணைய அபிவிருத்திக்காக தலைசிறந்த பங்களிப்பை வழங்கிய யாரையேனும் உங்களுக்கு தெரியுமா? அவ்வாறானவர்களை இன்றே இந்த வருடத்திற்கான ஜோனதன் பி. போஸ்ரெல் விருதுக்காக பரிந்துரை செய்யுங்கள்.

இணையத்தின் கட்டமைப்பானது எவ்வகையானதாக இருக்கும்?

இணையம் என்பது உலகத்தை ஒன்றாக இணைத்து செயற்படக்கூடிய வலையமைப்புக்களை உள்ளடக்கியதொரு வலையமைப்பாகும். கொள்கைகளைப் போன்றே இணையத்தின் தொழில்நுட்ப இணைப்பும் பின்வரும் பொதுவான சிறப்பியல்புகளைக் கொண்டுள்ளது:

  • -திறந்தது,
  • -சுயாதீனமானது,
  • -இலாப நோக்கற்ற அங்கத்தவ அமைப்புக்களால் நடாத்தப்படுவது. இதன் போது ஒவ்வொருவரது தேவைகளையும் அடைந்துகொள்ளக்கூடிய வகையில் ஒன்றினைந்து செயற்படுதல்.
இதன்போது இணையத்தின் விருத்திக்கு சுய ஒழுங்குவிதிகள் முக்கிய காரணியாக உள்ளதுடன் எதிர்கால தேவைகளின் போது தம்மை கட்டமைத்துக்கொள்ளக்கூடிய தகைமையையும் கொண்டுள்ளது.

Browse: Internet Society Global Site Connect to Internet Society Foundation Site